Адырга: «Ҭбилиси прaид»

Николас Сендерович – Ауснагӡатә «Ҭбилиси Праид» аҧыхра иадҳәаланы агәынамӡара ааҳарҧшуеит, уи шыҟалаз еилаҳкаарц азыҳәан, иахьа аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр ҳаиҧылеит
Америка ацҳаражәҳәарҭа  - Атәыла анапхгара рахь ааҧхьара ҟаҳҵоит азакәан еилазгаз ауааҧсыра зегьы аҭакҧхықәра рықәҵаны, амчылара ишақәыӡбоҵәҟьа аадырҧшырц
«Ҭбилиси Праид» - Афестиваль алахәылацәа ауснагӡатә мҩаҧыргар ахьырҭахыз аҭыҧ алҵра  рықәшәеит
Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра ҧхынгәы 8 рзы имҩаҧысраны иҟоу ауснагӡатәқәа ирыдҳәаланы аҳәамҭа аланарҵәеит
«Ҭбилиси Праид» иаҿагыланы Мҭаҵминда имҩаҧысуаз апротесттә акциаҿы азинхьчаҩцәа  17ҩык ааныркылеит
 "Ҭбилиси Праид" иаҿагыло акциа
Қырҭтәыла Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра Праид амчыбжь иаҿагыло агәыҧқәа рахь ааҧхьара ҟанаҵеит азакәан иақәныҟәарц
Ателеканал  «Пирвели»  аҭыхҩы  изы амчыларазы ахара зду ауаҩҧсы заанаҵтәи абаандаҩтәраҿы дааныжьуп
Апрокурор – Қырҭтәыла Актәи аканал аҭыхҩы дзыпҟаз ауаҩы даарҧшуп, амчылара иалахәыз егьырҭ  ахаҿқәа  раарҧшразы аусура инагӡоит
Амедиа ахаҭарнакцәа рықәлареи  "Ҭбилиси Праид" аофис мчыла аҩналареи азы иаанкылоу ааҩык ауааҧсыра ахара рыдырҵеит
Апрокуратура  АИХ ахаҭарнакцәа рықәларазы даҽа 5ҩык ахара рыднаҵеит
Алеқсандр Дарахвелиӡе  - Ҳусеилыргаҩцәа уахгьы-ҽынгьы афакт цыҧхьаӡазы аус руеит
Европарламент 3ҩык алахәылацәа   "Ҭбилиси Праид" аҧыхра иадҳәаланы аҳәамҭа еицыҟарҵеит
Дуниа Миатович – Активистцәеи ажурналистцәеи рзы амчылара аанарҧшит Қырҭтәыла ЛГБТ ауааҧсыра еиҭах ишрықәмақаруа
"Иҳәаадоу арепортиорцәа" ажурналистцәа рықәлара иақәыӡбоит
Саломе Зурабишвили – Ҳара уажәгьы иаҳзеилымкааит аиҿагылара акгьы шаҳнамҭо,  ҳҧеиҧши атәыла аидҵареи ҳаналацәажәо иазҧхьагәаҳҭом аибазыӡырҩреи аицынхареи ҳзымҵар абри ахықәкы анагӡара шҳалымшо
Ауаҩытәыҩса изинқәа рзы ЕАР Иреиҳаӡоу акомиссар иофис  - Ҳара ажурналистцәеи  "Ҭбилиси Праид" аиҿкааҩцәеи рықәмақарреи рықәлареи ҳақәыӡбоит
"Ажурналистцәа жәларбжьаратәи рфедерациа" – Қарҭ адемонстрантцәа, ажурналистцәа ирҿагыланы,  гәымбылџьбарала амч рхы иадырхәит, уи аинформациа ахақәиҭра ажәылароуп,  ахьырхәрадара аҵыхәа ҧҵәазароуп
«Апресса жәларбжьаратәи аинститут» Қарҭ имҩаҧысуа ахҭысқәа ирықәҿнаҭит  -  Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра, зыҧшра ҟамҵакәа, арҭ ауаа аарҧшны ианыркылароуп
Саломе Зурабишвили – Амчылара ҟамлароуп, сара аҭыҧ змоу ахҭысқәеи амчылареи сақәыӡбоит