Адырга: «Ҭбилиси прaид»

«Ҭбилиси Праид» иаҿагыланы Мҭаҵминда имҩаҧысуаз апротесттә акциаҿы азинхьчаҩцәа  17ҩык ааныркылеит
 "Ҭбилиси Праид" иаҿагыло акциа
Қырҭтәыла Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра Праид амчыбжь иаҿагыло агәыҧқәа рахь ааҧхьара ҟанаҵеит азакәан иақәныҟәарц
Ателеканал  «Пирвели»  аҭыхҩы  изы амчыларазы ахара зду ауаҩҧсы заанаҵтәи абаандаҩтәраҿы дааныжьуп
Апрокурор – Қырҭтәыла Актәи аканал аҭыхҩы дзыпҟаз ауаҩы даарҧшуп, амчылара иалахәыз егьырҭ  ахаҿқәа  раарҧшразы аусура инагӡоит
Амедиа ахаҭарнакцәа рықәлареи  "Ҭбилиси Праид" аофис мчыла аҩналареи азы иаанкылоу ааҩык ауааҧсыра ахара рыдырҵеит
Апрокуратура  АИХ ахаҭарнакцәа рықәларазы даҽа 5ҩык ахара рыднаҵеит
Алеқсандр Дарахвелиӡе  - Ҳусеилыргаҩцәа уахгьы-ҽынгьы афакт цыҧхьаӡазы аус руеит
Европарламент 3ҩык алахәылацәа   "Ҭбилиси Праид" аҧыхра иадҳәаланы аҳәамҭа еицыҟарҵеит
Дуниа Миатович – Активистцәеи ажурналистцәеи рзы амчылара аанарҧшит Қырҭтәыла ЛГБТ ауааҧсыра еиҭах ишрықәмақаруа
"Иҳәаадоу арепортиорцәа" ажурналистцәа рықәлара иақәыӡбоит
Саломе Зурабишвили – Ҳара уажәгьы иаҳзеилымкааит аиҿагылара акгьы шаҳнамҭо,  ҳҧеиҧши атәыла аидҵареи ҳаналацәажәо иазҧхьагәаҳҭом аибазыӡырҩреи аицынхареи ҳзымҵар абри ахықәкы анагӡара шҳалымшо
Ауаҩытәыҩса изинқәа рзы ЕАР Иреиҳаӡоу акомиссар иофис  - Ҳара ажурналистцәеи  "Ҭбилиси Праид" аиҿкааҩцәеи рықәмақарреи рықәлареи ҳақәыӡбоит
"Ажурналистцәа жәларбжьаратәи рфедерациа" – Қарҭ адемонстрантцәа, ажурналистцәа ирҿагыланы,  гәымбылџьбарала амч рхы иадырхәит, уи аинформациа ахақәиҭра ажәылароуп,  ахьырхәрадара аҵыхәа ҧҵәазароуп
«Апресса жәларбжьаратәи аинститут» Қарҭ имҩаҧысуа ахҭысқәа ирықәҿнаҭит  -  Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра, зыҧшра ҟамҵакәа, арҭ ауаа аарҧшны ианыркылароуп
Саломе Зурабишвили – Амчылара ҟамлароуп, сара аҭыҧ змоу ахҭысқәеи амчылареи сақәыӡбоит
Каха Калаӡе  - Аганқәа зегьы рахь ааҧхьара ҟасҵоит рҽырҭынчырц, амчылара ҟамлароуп
Адипломатиатә корпус  - Атәылауаҩратә активистцәеи, ауаажәларра алахәылацәеи, ажурналистцәеи   гәымбылџьбарала рықәлареи, иара убас, аиҳабыреи адоуҳатә хаҿқәеи рыла амчылара ақәҿымҭреи ҳақәыӡбоит
Жәлар рыхьчаҩ Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистррахь ааҧхьара ҟалҵеит аҭынчуаа ирықәлаз ауааҧсыра раарҧшра иалагарц
«Ҭбилиси Праид» - Аргама иааҳацҳар ҳҭахуп  «Аҳаҭырқәҵара амарш» иахьа ишымҩаҧымсуа