Лаша Дарсалиа Евроеидгыла адәныҟатәи ауснагӡатәқәа рзы амаҵзура анапхгаҩцәа дырҧылеит
Лаша Дарсалиа Евроеидгыла адәныҟатәи ауснагӡатәқәа рзы амаҵзура анапхгаҩцәа дырҧылеит

Қырҭтәыла адәныҟатәи аусқәа рминистр актәи ихаҭыҧуаҩ  цәыббра  14-15 рзы аусуратә визитла Бриуссель дыҟан. Лаша Дарсалиа Евроеидгыла адәныҟатәи ауснагӡатәқәа рзы амаҵзура анапхгаҩцәа — Педро Серранои, Адәныҟатәи аусқәеи ашәарҭадаратә политикеи рзы Евроеидгыла Иреиҳаӡоу ахаҭарнак иофис анапхгаҩы Енрике Мореи дырҧылеит.

Қырҭтәыла адәныҟатәи аусбарҭа апрессмаҵзура аҟынтә ишаарыцҳаз ала, аиҧыларақәа раан аҧыжәара змаз атемақәа иреиун ақырҭуа территориақәа рдеокупациеи Урыстәыла-Қырҭтәылатәи аимак аҭынчмҩала аҭыҧқәҵареи аҿы Евроеидгыла ароль.

Аганқәа рхаҭарнакцәа Женеватәи жәларбжьаратәи аиҿцәажәарақәа рдинамикеи, иара убас, амца аанкылара иазку аиқәшаҳаҭра анагӡареи ахҵәацәа шәарҭада рырхынҳәреи уҳәа, крызҵазкәа азҵаарақәа рыӡбараҿы апрогресс ахымҧадареи иазааҭгылеит.  Убри адагьы, аганқәа рхаҭарнакцәа, Аахыҵ Кавказ аҿы аҭагылазаашьагьы иалацәажәеит. Лаша Дарсалиа ишазгәеиҭаз ала,  Украинеи, Қырҭтәылеи, инеизакны Аахыҵ Кавкази рҿы Урыстәыла имҩаҧнаго аполитика Европа аҭынчреи ашәарҭадареи иаҧырхагоуп.

 

Акомментари аҟаҵара