Иракли Ҕарибашвили   Питер  Фишер диҧылеит
Иракли Ҕарибашвили   Питер  Фишер диҧылеит

«Ақырҭуа гәахәтәы» ахантәаҩы  Иракли Гарибашвили  Қырҭтәыла иҟоу Германтәыла ацҳаражәҳәаҩ  Петер  Фишер  диҧылеит.

«Ақырҭуа гәахәтәы» апресс-маҵзура аинформациа ишану ала,  аиҧылараҿы аганқәа рхаҭарнакцәа Қырҭтәылеи Германтәылеи реиҩызаратә еизыҟазаашьақәеи еиуеиҧшыма усхкқәа рҿы қәҿиарала имҩаҧысуа аусеицуреи иалацәажәеит.

Апартиа  «Ақырҭуа гәахәтәы» ахантәаҩы Германтәыла ацҳаражәҳәаҩ ҭабуп ҳәа иеиҳәеит Қырҭтәыла Евроеидгыла алаларазы акандидат астатус анашьараан  ҳтәыла адгыларазы.

Иара убас,  аганқәа рхаҭарнакцәа Қырҭтәыла аполитикатә ҭагылазаашьеи арегионаҿ имҩаҧысуа апроессқәеи ирылацәажәеит», — иануп аинформациаҿы.