Иракли Ҕарибашвили Казахстан ивизит ихыркәшоуп
Иракли Ҕарибашвили Казахстан ивизит ихыркәшоуп

Аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили Казахстан ивизит ихыркәшоуп.

Жәларбжьаратәи аҳаирбаҕәаза «Нурсултан Назарбаев» аҿы Казахстан Адәныҟатәи аусқәа рминистр ихаҭыԥуаҩ Ермухамбет Конуспаев Иракли Ӷарибашвили  днаскьеигеит.

Казахстантәи ареспубликаҿы авизит аҳәаақәа ирҭагӡаны, Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили Казахстантәи ареспублика аҧыза-министр Алихан Смаилови Казахстантәи ареспублика ахада Карим-Жомарт Токаеви дырҧылеит.

Акомментари аҟаҵара