Адырга: Кaзaхстaн

Шьалуа Папуашвили Казахстан ахада диԥылеит
Казахстан 5 амагнитуда амч змаз адгьылҵысра ҟалеит
Қырҭтәыла аофициалтә визитла даҭааит Казахстан аԥыза-министр
Казахстан аақалақьк рҟынтә Баҭым ахырхарҭала ишиашоу авиареисқәа нагӡахоит
Иракли Ҕарибашвили Казахстан ивизит ихыркәшоуп
Иракли Ӷарибашвили Казахстан аԥыза-министр диԥылеит
Илиа Дарчиашвили казахстантәи иколлега диҧылеит
Иракли Ҕарибашвили  Казахстан ивизит иалагеит
Иракли Ҕарибашвили Казахстанҟа ддәықәлеит
Ҭырқәтәылатәи АИХ аинформациала, анефтмҩангага Бақәа–Қарҭ–Џьеиҳани Баҭымтәи абаҕәазеи ирыхәаҧшуеит казахстантәи анефт амҩангаразы урыстәылатәи аҵакырадгьыл альтернатива ҳасабала
Урыстәыла Казахстанынтә Европаҟа анефт атранзит ааннакылеит
Казахстан апарламент ҵаҟатәи апалата аӡбарала,  Нурсултан Назарбаев иҧсранӡа ианашьаз Ашәарҭадаратә хеилак ахантәаҩи Казахстан жәлар Рассамблеиа ахантәаҩи аҭыҧқәа имхуп
Владимир Путин -  Казахстан активла ахархәара рыман  «маидантәи» атехнологиақәа рзы иҟазшьарбагоу  амчтә елементқәеи аинформациатә ганахьала апротестқәа рыцхраареи
Казахстан Актау ақалақь аҟынтә даҽа реиск нагӡан
Иахьа Қәҭешьтәи жәларбжьаратәи аҳаирбаҕәаза иаднакылеит Казахстантәи ареспубликантә 2 реиск
Саломе Зурабишвили - Казахстан иҟоу аҭагылазаашьа агәҭынчымра снаҭоит, амчылара саҿагылоит, аескалациа лассы иалагоит ҳәа сгәыӷуеит
Қәҭешьтәи аҳаирбаӷәазантә иахьа Нур-Сулҭан ахырхарҭала аҳаирплан иԥрыр ҟалоит
АИХ адыррақәа рыла, Казахстан ҧасатәи ахада  Нурсултан Назарбаев атәыла дықәҵит
Адәныҟатәи аусқәа рминистрраҿы ишаарыцҳаз ала, Казахстан иҟоу Қырҭтәыла атәылауаа рырхынҳәразы активла аус руеит
Касым-Жомарт Токаев – Аконституциатә аиҿкаара еиҭашьақәгылоуп, антитеррористтә операциа инагӡоит