Илиа Дарчиашвили казахстантәи иколлега диҧылеит
Илиа Дарчиашвили казахстантәи иколлега диҧылеит

Қырҭтәыла адәныҟатәи аусқәа рминистр Илиа Дарчиашвили Казахстан аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ, адәныҟатәи аусқәа рминистр  Мухтар Тлеуберди диҧылеит. Аиҧылара мҩаҧган Қырҭтәыла аҧыза-министр  Иракли  Ҕарибашвили  Казахстантәи ареспубликаҿы ивизит аҳәаақәа ирҭагӡаны.

Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра апресс-маҵзура адыррала,  аганқәа рхаҭарнакцәа, ҩ-ганктәии аганрацәалатәи формаатқәа рҿы Қырҭтәылеи Казахстани русеицура иалацәажәеит. Дара иаҵшьны иазгәарҭеит атәылақәа реиҩызаратә еизыҟазаашьақәеи  аусеицура адинамика бзиеи, ҷыдала ахәаахәҭра-економикатә усхки, атранспорти, атуризми, акультуреи аҿы.

Хшыҩзышьҭра ҷыда азун Атранскаспиатә корридор аусура алҵшәара аизырҳара аҵакы.

Аганқәа ишеиқәшаҳаҭхаз ала, аполитикатә консультациақәа анеҩстәи араунд  2022 шықәса анҵәамҭаз Қырҭтәыла имҩаҧысуеит.

Иара убас, аминистрцәа иазгәарҭеит Қырҭтәылеи Казахстани рыбжьара адипломатиатә еизыҟазаашьақәа рышьақәыргылара инаркны  30 шықәса аҵра.

 

 

Акомментари аҟаҵара