Иракли Ҕарибашвили ЕАР Амаӡаныҟәгаҩ Хада диҧылеит
Иракли Ҕарибашвили ЕАР Амаӡаныҟәгаҩ Хада диҧылеит

Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили ЕАР Амаӡаныҟәгаҩ Хада Антонио Гутиереш диҧылеит.  Аҧыза-министр   Антонио Гутиереш Амаӡаныҟәгаҩ Хадас иалхра идныҳәаланы, апандемиа аҿагылараҿы Қырҭтәыла ацхрааразы ҭабуп ҳәа иеиҳәеит.

Қырҭтәыла аҧыза-министр иаҵшьны иазгәеиҭеит ЕАРи уи Амаӡаныҟәгаҩ Хадеи Қырҭтәыла ахьыҧшымреи аҵакырадгьылтә акзаареи иазаадырҧшуа адгылара ҕәҕәа, иара ишиҳәаз ала, Қырҭтәыла аиҳабыра аҭынчмҩала аимак аҭыҧқәҵара апроцесс аҿы ЕАР алахәызаара ахә ршьоит.

Иракли Ҕарибашвили иажәақәа рыла, Қырҭтәылатәи арегионқәа Аҧсни Аахыҵ Уаҧстәылеи рҟынтәи ахҵәацәа ирызкны ЕАР Амаӡаныҟәгаҩ Хада иҟаиҵаз ажәахәи ЕАР Ассамблеиа Хадеи ЕАР Ахеилаки арезолиуциақәеи  крызҵазкәа механизмқәоуп импыҵахалоу аҵакырадгьылқәа рҿы агуманитартә ҭагылазаашьа аиҕьтәразы.

Аиҧылараҿы ҷыдала иазааҭгылеит Қырҭтәыла импыҵахалоу аҵакырадгьылқәа рҿы ашәарҭадара азҵаареи агуманитартә ҭагылазаашьеи. Иара убас, иаҵшьны иазгәаҭан Женеватәи жәларбжьратәи дискуссиақәа рҿы ЕАР ароли ари аформат аҳәаақәа ирҭагӡаны аконкреттә алҵшәақәа раиура ахымҧадареи.

Иара убас, аиҳабыра рнапхгаҩы, Аинцидентқәа рпревенциеи рықәҿыҭра амеханизми аформат Гал аиҭашьақәыргылара апроцесс аҿы ЕАР инанагӡо ароль далацәажәеит.

Иракли Ҕарибашвили иажәақәа рыла,  Қырҭтәыла аиҳабыра, ақырҭуа аҵакырадгьылқәа рдеокупациеи аиҟәшаратә цәаҳәала еидыху ажәларқәа рыбжьара агәреибагара аиҭашьақәыргылареи, насгьы, аҵыхәтәаны,  аҭынчмҩала аимак аҭыҧқәҵареи иазҿлымҳауп.

Қырҭтәыла аҧыза-министри ЕАР Амаӡаныҟәгаҩ Хадеи  Ниу-Иорк, ЕАР Ассамблеиа Хада аҳәаақәа ирҭагӡаны еиҧылеит.