Иракли Ҕарибашвили Demirören ҳолдинг ахантәаҩы  диҧылеит
Иракли Ҕарибашвили Demirören ҳолдинг ахантәаҩы диҧылеит

Қырҭтәыла аиҳабыра рнапхгаҩы  Demirören ҳолдинг анапхгаҩы Илдирим Демирорен диҧылеит. Аганқәа рхаҭарнакцәа аусеицура аперспективақәа ирылацәажәеит. Хшыҩызышьҭра азун еиуеиҧшым ахырхарҭақәа рыла аинвестициақәа рымҩаҧгара алшара, ари аганахьала ҷыдала иалкаан асасдкылара аиндустриеи, иеиҭамҵуа амали, аенергетикеи, аинформациатә технологиақәеи. Ишазгәаҭаз ала, аилахәыра Ҵҟалтубо  5-еҵәактәи асасааирҭа ҿыц – „Ижәытә Ивериа“ аргылара аинвестициа ду аланаҵоит. 

Аиҧылараҿы иаҵшьны иазгәаҭан атәылаҿы иҟоу апотенциал. Аҧыза-министр иҳәамҭала, Қырҭтәылаҿ аинвесторцәа ирзеиқәыршәоуп иҭышәынтәалоу иманшәалоу абизнеслагылазаареи, имаҷу ашәахтәқәеи, насгьы, атәым инвесторцәа ҷыдала аднаҧхьалоит атәыла аҭыҧ ҷыда. Аиҳабыра радминистрациаҿы имҩаҧгаз аиҧылара рхы аладырхәит  Demirören ҳолдинг авице-ахада Зиа Алемдари, аҳолдинг ахылаҧшратә хеилак ахаҭарнакцәа  – Синан Оқтаии Алааҭин Аикачи, иара убас,  „Lidya гәыҧ” ахантәаҩы Киванч Оқтаии, “Петрока Енерџьи гәыҧ“ ашьаҭаркҩы Иване Накаиӡеи. 

Акомментари аҟаҵара