Иракли Ҕарибашвили аҵаҩцәа аҵыхәтәантәи аҵәҵәа рыдиныҳәалеит
Иракли Ҕарибашвили аҵаҩцәа аҵыхәтәантәи аҵәҵәа рыдиныҳәалеит

Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили аҵаҩцәа аҵыхәтәантәи аҵәҵәа рыдиныҳәалеит.

«Шәызынтәгьы ижәдыруазар сҭахуп Қырҭтәыла аиҳабыра ирылшо зегьы шыҟарҵо шәара аҵара бзиа аиуреи, шәхатә гәырҵҟәыл ахархәареи, аконкуренциеи шәылшарц, еиуеиҧшым аусхкқәа рҿы шәпрофессионалцәаханы,  ҳаҧсадгьыл амаҵ жәурц азыҳәан», — иҳәеит аҧыза-министр.

Акомментари аҟаҵара