Дмитри Медведев – Аоперациа нагӡазароуп Украина адемилитаризациеи аденацификациеи иазку ахықәкы нагӡахаанӡа
Дмитри Медведев – Аоперациа нагӡазароуп Украина адемилитаризациеи аденацификациеи иазку ахықәкы нагӡахаанӡа

«Украина аоперациа нагӡазароуп  ҳхықәкқәа зегьы нагӡахаанӡа», — иҳәеит Урыстәыла Ашәарҭадара ахеилак ахантәаҩы ихаҭыҧуаҩ Дмитри Медведев. Ари аинформациа аладырҵәеит урыстәылатәи АИХ.

Медведев иҳәамҭала, урыстәылатәи аҳәынҭқарра ахықәкқәа адипломатиатә мҩала рынагӡара ҟаломызт,  убри азоуп аоперациа залагаз.

Иара иажәақәа рыла,  аоперациа мҩаҧысуеит аплан инақәыршәаны.

„Атәыла ахада иқәиргылах ахықәкқәа нагӡахаанӡа аоперациагьы нагӡахоит. Арҭ ахықәкқәа Украина аҧеиҧш иадҳәалоуп; Украина астатус,  антиурыстәылатәи политика мҩаҧызымго  анеитралтә ҳәынҭқарра ҳасабала, атәыла адемилитаризациеи аденацификациеи. Убри аҟынтә, абарҭ ахықәкқәа атәыла ахада ишиӡбаз ала инагӡахаанӡа аоперациагьы нагӡазароуп», — иҳәеит  Медведев.