Ахада "Алхратә закәанеидкыла" вето ақәылҵеит
Ахада "Алхратә закәанеидкыла" вето ақәылҵеит

Ахада ладминистрациа аҟынтә ишаарыцҳаз ала, Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили “Алхратә закәанеидкыла” вето ақәылҵеит.

Иара убас, Қырҭтәыла лнапы аҵалҩит “Антикоррупциатә закәан” иалалараны иҟоу аԥсахрақәа рпакет, аха администрациа аинформациа ала, Саломе Зурабишвили лгәы шаанаго ала, арҭ аԥсахрақәа афранменттә аҿыԥшыларатә ԥсахрақәоуп.