საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროგრამული პრიორიტეტები (2022-2025)

ახალი პროგრამული პრიორიტეტები, რომელიც ამ დოკუმენტით განისაზღვრა, განკუთვნილია სამწლიანი პერიოდისთვის და მოიცავს 2022 წლის 26 მარტიდან 2025 წლის 26 მარტის პერიოდს, თუმცა ამ სამი წლის განმავლობაში დასაშვებია დოკუმენტში გარკვეული ცვლილებების შეტანა მისი შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით.