საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2018-2021 წლების პროგრამული პრიორიტეტები

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #430; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2018-2021 წლების პროგრამული პრიორიტეტების განსაზღვრის შესახებ

1. შესავალი
1.1. პროგრამული პრიორიტეტების სამართლებრივი სტატუსი და სტრუქტურა
1.2. მაუწყებლის ზოგადი ორიენტირები და მართვის ამოცანები
2. მაუწყებლის ძირითადი სამოქმედო პრიორიტეტები
3. მაუწყებლის შინაარსობრივი პრიორიტეტები
4. პროდუქციის მიწოდების გზები, პლატფორმები
5. საქმიანობის შეფასების საზომები

დატოვე კომენტარი