Акоронавирус   афакт ҿыцқәа рстатистика атәыла арегинқәа инрықәыршәаны
Акоронавирус   афакт ҿыцқәа рстатистика атәыла арегинқәа инрықәыршәаны

Иахьа Қырҭтәыла иаарҧшыз акоронавирус  2470 афакт ҿыцқәа рҟынтә  705 Қарҭ аарҧшуп,    Аҷара  – 149,  Имереҭи     – 492,   Қвемо Қарҭли — 181,  Шида Қарҭли —  161,  Гуриа – 48,  Гыртәыла —  Аҩадатәи Шәантәыла —  270, Кахеҭи — 319, Мцхеҭа-Мҭианеҭи — 63, Самцхе-Джавахеҭи —  60,  Раҷа-Лечхумии  Аладатәи Шәантәылеи  —  22.

Уажәазы атәылаҿы  23 976 активтә фактқәа иҟоуп,  1199  ҩык рҭагылазаашьа цәгьоуп.

 

Акомментари аҟаҵара