Адырга: Сaaкaшвили

Келли Дегнан - Саакашвили хазхаҭалатәи аклиникахь ииагара аҵак ду змоу ипозитиву шьаҿахоит
Аӡбаҩ, Сааквшили иус азы, амедицинатә експертцәа дырзыӡырҩырц дақәшаҳаҭхеит
Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра аинформациа ала, Баҭым, Михеил Саакашвили идгыларатә акциаҿ иаха азакәанхьчаҩцәа 22-ҩык ааныркылеит
"Европа жәлар рпартиа" - Аҭак зыпхықәу ахаҿқәа рахь ааԥхьара ҟаҳҵоит, ԥасатәи ахада Михеил Саакашвили зыԥшра ҟамҵакуа Қырҭтәыла ма уи анҭыҵ аклиникахь диаргарц
Иаго Хвичиа - Ҭако Чарквиани диашоуп, "Амилаҭтә ҵысра" аԥыхтәуп, Саакашвили ахәышәтразы аҳәаанырцә дгатәуп
Иракли Кобахиӡе  - Ҳара Украина ҳаиҷаҳароуп, Саакашвили ихақәиҭтәра  - дара рзы иацҵаны ахыхь иаҩызоуп
Михеил Саакашвили иажәақәа рыла, ҿҳәара змам амлашьра далагоит
Карл Ҳарцель - Саакавшвили игәабзиара аганахьала иашьашәалоу ауснагӡатәқәа мҩаԥган ҳәа иаҳдыруазароуп, Евроеидгыла ахҭысқәа икылкааны ирыцклаԥшуеит
Арчил Ҭалакваӡе - Михеил Саакашвили иус аҿы акгьы ҭҵаатәым
Аб Николоз Пачуашвили ажәалагала ҟаиҵеит Саакашвили, аҩнытә баандаҩтәра ҳасабала, иепархиашҟа диаргарц
Иракли Кобахиӡе иажәақәа рыла, аоппозициаа Саакашвили иус азы акомиссиа аԥҵара азҵаара 50 бжьы аиура рылымшар, аиҳара ари азҵаара иадгылоит ҳәа игәы иаанагоит
 Саакашвили украинатәи идукат -  Украина избахьоу Михаили уажәы ахәшәтәырҭа иҭоу Михаили зынӡаскгьы еиҧшым
Беқа Ӡамашвили - Аиустициа аминистр Саакашвили Гортәи агоспиталь ахь аиагара анидигала ашьҭахь, абҵара 19 рзы, хәылбыҽхан Страсбургтәи аӡбарҭантә ашәҟәы ҳзаарышьҭит
Ԥшьҩык америкатәи асенаторцәа Михеил Саакашвили изку аҳәамҭа ҟарҵеит
Михаил Саакашвили Горитәи агоспиталь ашҟа диаргеит
Саломе Зурабишвили – Саакашвили Горитәи агоспиталь ашҟа ииагара садгылоит
Бадри  Џьаҧариӡе  - Саакашвили Горитәи агоспиталь ашҟа даниаргалак, апартиа "Лело" аполиткиатә боикот иаҟәыҵуеит
Иракли Кобахиӡе  - Саакашвили амлашьра даҟәыҵны, убри ала имлашьуа егьырҭ ауааҧсырагьы ргәабзиара ихьчар илшоит, иара ауаҩреи анамыси имазҭгьы, убас иҟаиҵон
Карл Харцель – Саакашвили игәабзиара аҭагылазаашьа аобиективтә ахәшьара аҭара амзызла Жәлар рыхьчаҩи лгәыҧи рыла  иацҵаны амедицинатә експертиза  амҩаҧгара ҳадгылоит
Аусбарҭа №18  аҳақьым – Апациент Саакашвили еиҧҟьарада ахылаҧшра аҵаҟа дыҟоуп, иахьазы иҧсҭазаара ашәарҭара иҭагылам