Адырга: Никол Ҧaшиниaн

Ентони Блинкен Илҳам Алиеви Никол Ҧашиниани 2 тәылак рыбжьара аҭынчратә аиқәшаҳаҭра адкылара  алшара иазкны драцәажәеит
Импыҵахалоу Аҧсны апарламент аерман депутатцәа Никол Ҧашиниан акритика изыруит иара Қырҭтәыла аҵакырадгьылтә акзаара дахьадгыло азыҳәан
Қырҭтәыла аҧыза-министр Шәамахьтәылатәи ареспублика аҧыза-министр  - Никол Ҧашиниан диҧылеит
„Қарҭтәи Абырфынтә мҩа афорум” аҽалархәразы Қарҭ даҭааит Никол Ҧашиниан
Никол Ҧашиниан – Иааиуа амшқәа рзы Ашьхатә Ҟарабахаҿ шәамахькгьы дҟалом  
Никол Ҧашиниан иҳәамҭала, иара инапынҵақәа рышьҭаҵара игәы иҭам
Иракли Ҕарибашвилии Никол Ҧашиниани ҭелла еиҿцәажәеит
Иракли Ҕарибашвилии Никол Ҧашиниани ашьапылампылтә матч  Испаниа-Англиа аҿы иҟан
Иракли Ҕарибашвили Никол Ҧашиниан диҧылеит
Никол Ҧашиниан рашәара 3 рзы Реџьеп Таип Ердоҕан иинаугурациа ихы алаирхәоит
Никол Ҧашиниан, Қырҭтәыла Ахьыҧшымра амш инамаданы, Саломе Зурабишвилии Иракли Ҕарибашвилии адныҳәаларатә шәҟәқәа рзишьҭит
Никол Ҧашиниан  - Еревани Бақәеи рыбжьара аиқәшаҳаҭра анапаҵаҩра алшара дуум
Қырҭтәыла аҧыза-министр Шәамахьтәылатәи ареспублика аҧыза-министр диҧылеит
Санкт-Петербург  Владимира Путини, Никол Ҧашиниани,  Илҳам  Алиеви х-ганктәи реиҧылара мҩаҧган
Никол Ҧашиниан  - Аа-мшы ҵуеит азербаиџьантәи аган Лачинтәи акорридор дыркижьҭеи, Ашьхатә Ҟарабах ауааҧсыра, абри ахьҭаха, амҩан иаанхеит, аҭаацәарақәа аблокадатә цәаҳәа  наҟ-ааҟ иаанхеит
Иракли Ҕарибашвилии  Никол Ҧашиниани ҭелла еицәажәеит
Никол Ҧашиниан  ашәамахь-азербаиџьантәи аҳәааҿы жәларбжьаратәи анаҧшратә миссиа аргылара даҳәоит
Иракли Ҕарибашвили Ниу-Иорк Никол Ҧашиниан диҧылеит
Никол Ҧашиниан – Шәамахьтәылеи Азербаиџьани реиҿагылараан ашәамахь ган аҟынтә иҭахеит 135ҩык, аха, ари ахыҧхьаӡара иҵыхтәантәиим
Аиҳабыра радминистрациа - Никол Ҧашиниан иҟны ҭелла аицәажәараан, Иракли Ҕарибашвили даҽазнык шьақәирӷәӷәеит Қырҭтәыла арегион аҿы адеескалациеи аҭынчра ашьақәыргылареи азыҳәан активтә медиациа ишазыхиоу