Адырга: Џьaмтәылa

Израильтәи аих - ЕАР аинспекторцәа ишеилыркааз, Џьамтәыла уран 84% рҟынӡа арбеиартәит, ари атомтә абџьар аԥҵара аҩаӡара азааигәоуп
Џьамтәыла иҟалаз адгьылҵысраан хҩык ҭахеит,  800ҩык иреиҳаны аахақәа роуит
АИХ – Иаха Џьамтәыла арратә инфраструктура астратегиатә обиектқәа рҿы аҧжәарақәа ҟалеит
Џьамтәыла адәныҟатәи аусқәа рминист – Аахыҵ Кавказ арегионаҿ агеополитикеи аҵакырадгьылтә аиҿкаашьеи аҿы аиҭакрақәа ҟамлароуп
Аҩны шкәакәа аҟынтә ишаарыцҳаз, Џьамтәыла уажәы Урыстәылазы зегь реиҳа уақәгәыӷыртә иҟоу партниоруп
Адемонстрантцәа ррепрессиақәеи ркыдцалареи рзы Евроеидгыла Џьамтәыла аганахьала асанкциа ҿыцқәа аднакылеит
Иахьа Евроеидгыла Џьамтәыла аганахьала асанкциа ҿыцқәа аднакылоит
Џьамтәыла  идырмазеит раҧхьатәи агиперабжьытә абаллистикатә ракета
Џьо Баиден  - Хара имгакәа  Џьамтәыла ахы иақәиҭхоит
CNN аинформациала Џьамтәыла Урыстәылаҿ 1000 цыра абџьар, "адгьыл-адгьыл" атип змоу абаллистикатә ракетақәа уахь иналаҵаны, ашьҭразы аҽазыҟанаҵоит
Германтәылеи Франциеи, Британиа Дуи Еаш-и ЕАР аҳәара азырышьҭит Урыстәыла ала Украина џьамтәылатәи дронқәа рхархәара афакт ҭырҵаарц
Џьамтәыла аҳәса рыҿагыларатә акциақәа рыдгылара аҳасабла, Европарламент адепутат асессиаҿ лыхцәы хылҵәеит
Аихқәа ишаарыцҳаз, Шарифтәи ауниверситет аԥхьа џьамтәылатәи аполициеи астудентцәеи еиҿагылеит
Џьамтәыла апассаџьыртә дәыӷба арельсқәа ирныҵит
Аих рдыррақәа рыла, Џьамтәыла Фордо агәыцәтә обиект аҿы уран арбеиара иалагеит
Џьамтәыла апрезиденттә алхрақәа рҿы, заанаҵтәи адыррақәа рыла, аиааира игеит Сеиед Ебраҳим
Џьамтәыла акоронавирус ала миллионҩык иреиҳаны ичмазаҩуп
Тегерaн хәышәтәырҭaк aҿы aтҟәaцрa иaхҟьaны 19-ҩык ҭaхеит
Џьaмтәылa иҳaҩсыз уaхеи–ҽни рыла 149-ҩык рыҧсҭaзaaрa иaлҵит
Акоронaвирус иaхҟьaны, Џьaмтәылaҿ aшколқәеи aуниверситетқәеи хәaжәкырa 20-нӡa aркуп