Адырга: Аҧсны

Дмитри Медведев – Аҧсни Аахыҵ Уаҧстәылеи Урыстәыла адлара аидеиа уажәгьы ипопулиаруп,  иҵаҵгәырку амзыз ҟалар, ари аидеиа анагӡара аиур ауеит
Николоз Самхараӡе  -  Лукашенко Аҟәа ивизит – Қырҭтәыла ахьыҧшымра аилагароуп иаанаго, наҟ-наҟ абри аҩыза афакт еиҭаҟалар, уи ҩ-тәылак рыбжьара аизыҟазаашьақәа рҵыхәҧҵәара ахылҵыр ауеит
Питер Стано – Евроеидгыла Лукашенко Аҧсны ивизит иақәыӡбоит, ари авизит Аҧсны аҵакырадгьылаҿ азакәантә напхгара заҵәы - Қырҭтәыла анапхгара рықәшаҳаҭхарада имҩаҧган
Саломе Самадашвили - Беларусь  адипломатиатә нота аҭазар акәын,  уи аҿы Қырҭтәыла анапхгара ҳтәыла аҵакырадгьылтә акзаара пату ақәҵара иаҳәар акәын
Виола фон Крамон  - Лукашенко дтеррориступ,  Путин иҳәатәы дацныҟәоит,  иаргьы Путин иеиҧшҵәҟьа иҵыхәа ҧҵәазаауеит, авизит ма Аҧсны азхаҵара акгьы аанагом
Андриус  Калиндра - Литва  Лукашенко изакәантәу  ахадас дазханаҵом
Аҧсны асепаратисттә напхгара ринформациа ала, Пицунда Алеқсандр Лукашенкои Аслан Бжьаниеи еиҧылеит
"Ехо Кавказа" - Алеқсандр Лукашенко импыҵахалоу Аҧсны даҭааит
Инал Арӡынба  - Аҧсны амобилизациа рылаҳәам, аха, Украинаҟа ицо ахалагәаҧхаҩцәа рхыҧхьаӡара ацлара иаҿуп
Константин Затулин – Аҧсны Урыстәылеи Беларуси реидгыла иалалар урыстәыла атәылауаа рыла иеиҭамҵуа амал аахәара азҵаара алацәажәара ҳалшоит
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура – Урыстәыла ала Аҧсни Цхинвалтәи арегиони рымпыҵахалара уажәгьы ақырҭуа ҳәынҭқарраразы крызҵазкәа шәарҭарас иаанхоит
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус 24 афакт ҿыцқәа аарҧшуп
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус 10 афакт ҿыцқәа аарҧшуп
Импыҵaхaлоу Аҧсны aкоронaвирус 62 aфaкт ҿыцқәa aaрҧшуп
Импыҵaхaлоу Аҧсны aкоронaвирус 59 aфaкт ҿыцқәa aaрҧшуп
Импыҵaхaлоу Аҧсны aкоронaвирус aхкҿыц 26 aфaкт ҿыцқәa aaрҧшуп
Импыҵaхaлоу Аҧсны дaҽa 20ҩык aкоронaвирус рыдбaлоуп
Импыҵaхaлоу Аҧсны дaҽa 36ҩык aкоронaирус aхкҿыц рыдбaлоуп
Импыҵaхaлоу Аҧсны aкоронaвирус 29 aфaкт ҿыцқәa aaрҧшуп
Импыҵaхaлоу Аҧсны дaҽa 7ҩык aкоронaвирус ҿыркaaит