Украина адгыларатә акциаҿ Санкт-Петербург 90-ҩык аанкылан
Украина адгыларатә акциаҿ Санкт-Петербург 90-ҩык аанкылан

Украина адгыларатә акциаҿ Санкт-Петербург 90-ҩык аанкылан. Ари атәы аарыцҳаит аҭыԥантәи аихқәа рхаҭарнакцәа.

Аҭыжьымҭа «Фонтанка» аинформациала, Урыстәыла Украина аганажьала имҩаԥнаго агрессиа аҿагыларазы идәылҵит 400-ҩык рҟынӡа.

Саент-Петербург акциақәа мҩаԥысуеит Урыстәыла Украина арратә интервенциа иалагеижьҭеи.

Хәажәкыра 1 азы иаанкылаз дреиуоуп аих рхаҭарнак.

Акомментари аҟаҵара