Сынтәа Ҭелави аҳаирбаҕәаза ҿыц аргылара иалагоит
Сынтәа Ҭелави аҳаирбаҕәаза ҿыц аргылара иалагоит

«Сынтәа Ҭелави аҳаирбаҕәаза ҿыц аргылара иалагоит», — иҳәеит Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили иахьа имҩаҧгаз аиҳабыра реилатәараҿы.

Аҧыза-министр иажәақәа рыла, иахьатәи аилатәараҿы аиҳабыра ари азҵаара иахәаҧшны ишьақәдырҕәҕәоит.

«Ишыжәдыруа еиҧш, Ҭелави аҭоурыхтә ҵакы змаз аҳаирбаҕәаза иҟан, ҳара ари аҭыҧаҿ ҳаамҭазтәи аинфраструктура ҿыц аҧҵареи Ҭелави аҳаирбаҕәаза ҿыц аргылареи ҳҭахуп. Апроект аиқәыршәареи аргыларатә усурақәеи сынтәаҵәҟьа иалагоит. 2024 шықәса лаҵара–рашәарамзазы ари аҳаирбаҕәаза раҧхьатәи апассаџьырцәа аднакылар ҳҭахуп», — иҳәеит  Иракли Ҕарибашвили.

Аиҳабыра рнапхгаҩы ишиҳәаз ала, ари апроект  25-30 миллион  лари иаҧсоуп.

Ҕарибашвили ишазгәеиҭаз ала, аҳаирбаҕәаза ҿыц аҩныҵҟатәи атуризм аҿиара иазкызаауеит.

«Ҳтәылауаа мацара ракәымкәа, атуристцәагьы комфортла Ҭелавинтә Баҭыми, Местиеи, Амбролаури, Қәҭешьи ахырхарҭала аҧырра рылшоит.  Аҩныҵҟатәи авиациа, аҩныҵҟатәи ареисқәа аҿиара рыҭатәуп. Абри ахықәкы анагӡаразы, аиҳабыра, акыршықәса рыҩныҵҟа аҭыҧанәти аилахәырақәа ирыцхраауеит, наҟ-наҟгьы ари ахырхарҭа арҭбаара наҳагӡоит», — иҳәеит Иракли Ҕарибашвили.