Қырҭтәыла Евроеидгыла алаларазы акандидат астатус анашьара инамаданы, ажәлар еицырзеиҧшу  аныҳәа мҩаҧыргараны иҟоуп
Қырҭтәыла Евроеидгыла алаларазы акандидат астатус анашьара инамаданы, ажәлар еицырзеиҧшу  аныҳәа мҩаҧыргараны иҟоуп

Қырҭтәыла Евроеидгыла алаларазы акандидат астатус анашьара инамаданы, ажәлар еицырзеиҧшу  аныҳәа мҩаҧыргараны иҟоуп. Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили ари аҳәамҭа ҟаиҵеит аиҳабыра иахьатәи реилатәараҿы.

Ҕарибашвили ишиҳәаз ала, ари амш еицымҩаҧгаз аусуреи  Қырҭтәылеи, ажәлари, атәыла анапхгареи рҭоурыхтә аиааиреи ианыҳәахоит.

«Аиҳабыра иахьатәи аилатәараҿы ҳара адеолигархизациа иазку ауснагӡатәқәа рплан шьақәҳарҕәҕәоит. Ари аплан 12 абжьагарақәа ирыҵанакәеит, уи уажәазы иҟаҳҵараны иҟоу жә-шьаҿак иреиуп.  Ҳара  уи ашьақәырҕәҕәаразы аҭакҧхықәра ҳхы иадаҳҵеит.  Иахьа, асааҭ 15:00 рзы имҩаҧысуеит Евроеидгылаҟны аинтеграциа иазку аҳәынҭқарратә комиссиа аилатәара. Ҳара апарламентаҿгьы апартиа аҩныҵҟагьы  арҭ азҵаарақәа ҳрылацәажәахьеит.  Ҳара ашьаҿа цыҧхьаӡазы, ареформа цыҧхьаӡазы апланқәа ҳамоуп, урҭ рынагӡара аҿҳәарақәа ҳәаақәаҳҵоит.  Ҳаҭыр зқәу Дарчиашвили европатәи иколлегацәа драцәажәоит, саргьы европатәи ҳколлегацәа сырҧылоит.  Ари аинформациа шәызцәыраагоит.  Ҳара,  жә-шьаҿак рыла иазҧхьагәаҭоу ареформақәа зегьы излауа ала ирласны имҩаҧаагар ҳҭахуп.  Акандидат астатус иазкы аӡбара анрыдыркыло иахьыҧшны, ҧхынҷкәын 14 ма 15 рзы, ҳара ажәлар еицырзеиҧшу амилаҭтә ныҳәа мҩаҧганы, ҳтәылеи, ҳажәлари, ҳаиҳабыреи рџьабаа иахылҵыз абри аҭоурыхтә аиааира азгәаҳҭар ҳҭахуп», — иҳәеит аҧыза-министр.