Мчыбжьыктәи адыррақәа рыла,  Қырҭтәыла акоронавирус 586-ҩык рыдбалан, ачымазара иалҵит 605-ҩык
Мчыбжьыктәи адыррақәа рыла, Қырҭтәыла акоронавирус 586-ҩык рыдбалан, ачымазара иалҵит 605-ҩык

Мчыбжьыктәи (16.05-22.05.2022) адыррақәа рыла, бжьымш рыла Қырҭтәыла акоронавирус 586-ҩык рыдбалан, ачымазара иалҵит 605-ҩык, иԥсит хәҩык. Ари атәы аарыцҳаит Ачымазарақәа рхылаԥшра амилаттә центр аҟынтә.

Аусҳәарҭа аинформациа ала, иларҵәоуп омикрон B.A.2 аштамм.

Бжьымш рыла иҟаҵан 113 058 атестқәа, урҭ рҟынтә антиген азы атест –  103 058, „PCR“ атест – 10568.

Бжьымштәи аҵоура арбага 0.52% иаҟароуп.

Иҳаҩсыз амчыбжь азы (09.05-15.05.2022) Қырҭтәыла акоронавирус 602-ҩык рыдбалан, ачымазара иалҵит 697-ҩык, аӡәы дыԥсит.