Ким Чен Ын Урыстәыла даҭааит
Ким Чен Ын Урыстәыла даҭааит

Аҩадатәи Кореиа алидер Ким Чен Ын  ихатә дәыӷбала иахьа, ашьыжь шаанӡа Урыстәыла даҭааит. “Роитер” аинформоациала, ари имҩаԥгаз абрифинг аҿы аарыцаит кореиатәи аруаа.

Аҩадатәи Кореиа аҳәынҭқарратә медиа аинформациа ала, Ким Чен Ын Урыстәылаҟа ихатә дәыӷбала ддәықәлеит, уи ицуп арратә чинҳаракҩцәеи Адәныҟатәи аусқәа рминистри.

ЕАШ аҳәынҭдепарламент аҳәамҭала, Аҩадатәи Кореиа Урыстәыла абџьар анаҭар, ари ашәарҭадаратә хеилак акымкәа арезолиуциақәа еиланагоит, иаҭаххар ЕАШ Аҩадатәи Кореиа  асанкциа ҿыцқәа азышьақәнаргылоит.