Иракли Ҕарибашвили импыҵахалоу Аҧснынтә зыҧсыбаҩқәа ииагоу, 1990-тәи ашықәсқәа рзы иҟалаз аибашьраан хабарда иӡыз аруааи атәылауаҩратә хаҿқәеи рпанихидаҿ дыҟан
Иракли Ҕарибашвили импыҵахалоу Аҧснынтә зыҧсыбаҩқәа ииагоу, 1990-тәи ашықәсқәа рзы иҟалаз аибашьраан хабарда иӡыз аруааи атәылауаҩратә хаҿқәеи рпанихидаҿ дыҟан

Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили, аиҳабыра алахәылацәа дрыцны, импыҵахалоу Аҧснынтә зыҧсыбаҩқәа ииагоу, 1990-тәи ашықәсқәа рзы иҟалаз аибашьраан хабарда иӡыз аруааи атәылауаҩратә хаҿқәеи рпанихидаҿ дыҟан.

Аиҳабыра рнапхгаҩы Самеба акафедралтә ныхабаашҟа днеины, иҭахаз ауаа ҳаҭырла игәалаиршәан, руацәа дрыдашшылеит.

Зыҧсыбаҩқәа ииагоу, зыхьӡқәа еилкаау 23ҩык рҟынтә 21ҩык аруаа роуп, ҩыџьа  – аҭынчуаа роуп. .

Аинаалареи атәылауаҩратә аиҟарареи азҵаарақәа рзы аҳәынҭқарратә министр иаппарати  Аџьар Қаҧшь жәларбжьаратәи акомитети  русеицура ала,  1990-тәи ашықәсқәа рзы иҟалаз аибашьреи 2008 шықәсатәи нанҳәатәи аибашьареи раан  хабарда иӡыз ауаа рыҧшаара амеханизм аҳәаақәа ирҭагӡаны, раҧхьаӡа акәны аҧсыбақәа ҧшааны ииаргеит 2013 шықәсазы. Зыӡбахәы ҳәоу амеханизм аҳәаақәа ирҭагӡаны уажәазы зынӡа иҧшааны ииагоуп 604ҩык рыҧсыбаҩқәа, урҭ рҟынтә 288ҩык рыхьӡқәа еилкаауп.