Иракли Ҕарибашвили – Ҳаиҳабыра рхықәкы хада  – аҭынчра ахьчареи, аҭышәынтәалара аиқәыршәареи, аекономикатә аҿиара ацхраареи ауп
Иракли Ҕарибашвили – Ҳаиҳабыра рхықәкы хада  – аҭынчра ахьчареи, аҭышәынтәалара аиқәыршәареи, аекономикатә аҿиара ацхраареи ауп

«Ҳаиҳабыра рхықәкы хада  – аҭынчра ахьчареи, аҭышәынтәалара аиқәыршәареи, аекономикатә аҿиара ацхраареи ауп », – иҳәеит Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили  Бақәа имҩаҧысуа аекономикатә форум  SPECA аҿы данықәгылоз.

Иракли Ҕарибашвили ишиҳәаз ала, ашәарҭадара аганахьала иҟоу апроблемақәа рымшала адунеи зегьы иштәышәынтәаламгьы, ақырҭуа аиҳабыра, рпрогмативтә политикеи, цқьа иазхәыцны имҩаҧырго адәныҟатәи аполитикеи, аекономикатә политикеи абзоурала, абарҭ ахықәкқәа рынагӡара рылшеит.

«Аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы ҳтәыла аекономика азҳаит  10 наӡынала.  2021-2022 шықсқәа рзы 10 наӡынак иреиҳаны аекономикатә азҳара ҳаман. Ари атенденциа сынтәагьы инагӡоит. Ҳазну ашықәс азы  7 наӡынак азҳара ҳамоуп. Аинфлиациа арбага лаҟәып, наӡынак еиҵуп. Сынтәа уаҩҧсык изы аҩныҵҟатәи аалыҵ наӡа арбага 8 нызқь адоллар еиҳахап ҳәа ҳгәыҕуеит, аҵыхәтәантәи хышықәса рыла ари арбагагьы хынтә азҳаит.  2024 шықәсазы уаҩҧсык изы аҩныҵҟатәи аалыҵ наӡа арбага  8500 адоллар еиҳахоит. Убри адагьы, иаҵшьны иазгәасҭар сҭахуп ҳтәыла жәларбжьаратәи арезервқәа аҭоурыхтә максимум аҟынӡа ишышьҭыҵыз. Аусурҭадареи аҕарреи арбага аҭоурыхтә минимум аҟынӡа илаҟәит», — иҳәеит Иракли Ҕарибашвили.