Иракли Ҕарибашвили  Филип Рикер диҧылеит 
Иракли Ҕарибашвили  Филип Рикер диҧылеит 

 

Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили Кавказаҿ аиҿцәажәарақәеи Женеватәи жәларбжьаратәи адискуссиақәеи азҵаарақәа рзы Америка аҳәынҭқарратә департамент абжьагаҩ хада Филип Рикер  аусуратә уаххьа аформатаҿ диҧылеит.

Аиҧылараҿы Иракли Ҕарибашвилии Филип Рикери Америкеи Қырҭтәылеи рстратегиатә партниорра  аҵакы иалацәажәеит. Иаҵшьны иазгәаҭан астратегиатә партниорра адинамика бзиа, уи ҩ-тәылак рыбжьара қәҿиарала имҩаҧысуа аусеицура аҳәаақәа ирҭагӡаны иҟаҵоу ашьаҿақәа ирыбзоуроуп. Аганқәа рхаҭарнакцәа иаҵшьны иазгәарҭеит уажәтәи аусеицура иҵегьы арҭбаареи арҕәҕәареи ишазыхиоу.

Аиҧылара алахәылацәа арегиони Аахыҵ Кавкази ашәарҭадара аганахьала иҟоу аҭагылазаашьеи Шәамахьтәылеи Азербаиџьани рдиалогаҿ Қырҭтәыла инанагӡо амедиатортә роли иазааҭгылеит. Иракли Ҕарибашвили ишиҳәаз ала, иарбанызаалак аимак аҭыҧқәҵаразы мҩа заҵәык ауп иҟоу – аиҿцәажәарақәа.

Аиҧылара рхы аладырхәит Қырҭтәыла иҟоу Америка ацҳараҳәжәаҩ Келли Дегнани аиҳабыра радминистрациа аиҳабы Реваз Џьавелиӡеи.