Иракли Ҕарибашвили -  Агәра ганы сыҟоуп Илҳам Алиеви ҳареи аӡбара иаша шҳадаҳкыло
Иракли Ҕарибашвили -  Агәра ганы сыҟоуп Илҳам Алиеви ҳареи аӡбара иаша шҳадаҳкыло

Кырҭтәыла аҧыза-министр иҭыҧ азы акандидат Иракли Ҕарибашвили, афракциа  «Ақырҭуа гәахәтәы» алахәылацәа рҿаҧхьа данықәгылоз,  Давиҭ Гареџьи азҵаарагьы дазааҭгылеит. Иара ишазгәеиҭаз ала, Азербаиџьан –  даараӡа Қырҭтәыла иазааигәоу астратегиатә партниоруп, ари атәыла анапхгаҩы ҟәыш дамоуп.

«Давиҭ Гареџьи  —  Саакашвили ичарҳәареи ҳҳәынҭқарра аинтересқәа иатәамбакәа идикылоз аӡбарақәеи аганахьала даҽа ҿырҧштәык ауп.  Раҧхьа иргыланы, иаҵшьны иазгәасҭар сҭахуп Азербаиџьан даараӡа иаҳзааигәоу ҳстратегиатә партниор шакәу, ари аҳәынҭқарра анапхгаҩы ҟәыш дамоуп.  Илҳам Алиеви сареи ҳаизыҟазаашьақәа бзиоуп.  Раҧхьатәи свизит Азербаиџьан имҩаҧызгар ҟалап.  Агәра ганы сыҟоуп  ҳаҭыр зқәу Алиеви ҳареи ҳшеиқәшаҳаҭхо, аӡбара иаша шҳадаҳкылои, уи ҳцәыуадаҩхом», — иҳәеит Иракли Ҕарибавшили.