Иракли Ҕарибашвили  Аекономикатә хеилак аилатәара мҩаҧигеит
Иракли Ҕарибашвили  Аекономикатә хеилак аилатәара мҩаҧигеит

Қырҭтәыла Аҧыза-министр инапхгарала, аиҳабыра радминистрациаҿы Аекономикатә хеилак аилатәара мҩаҧган.

Ахеилак алахәылацәа атәылаҿы аекономикатә тенденциақәеи, иара убас,  имҩаҧысуагьы аплан иарбоугьы апроектқәеи ирылацәажәеит.

Хшыҩзышьҭра рызун 2023 шықәсатәи абиуџьет аҿы иазҧхьагәаҭоу апроектқәеи апрограммақәеи.

Иаҵшьны иазгәаҭан атуристтә инфраструктура аҿиаразы анеҩстәи ашықәс абиуџьет аҿы иазҧхьагәаҭоу  апроектқәа рҵакы.

Ишазгәаҭаз ала, арегиони адунеи рҿы аҭагылазаашьа шыуадаҩугьы, атәылаҿы ҩ-ҧхьаӡарактәи аекономикатә азҳара иҟоуп, аиҳабыра рекономикатә гәыҧ абри атенденциа бзиа ахьчаразы активла аусура нарыгӡоит.