Германтәыла акоронавирус змоу ауаа рхыҧхьаӡара 1000ҩык рҟынӡа инаӡеит
Германтәыла акоронавирус змоу ауаа рхыҧхьаӡара 1000ҩык рҟынӡа инаӡеит

Германтәыла акоронавирус змоу ауаа рхыҧхьаӡара 1000ҩык рҟынӡа инаӡеит.  Хәажәкыра 9 рзы Роберт Кох ихьӡ зху аинститут иаланарҵәаз аинформациа инақәыршәаны, Германәтыла, инеизакны, ари авирус рымоу 1 112ҩык ауааҧсыра.

Германтәыла акоронавирус амшала аӡәы дыҧсхьеит  – 60 шықәса зхыҵуаз аҧәҳыс.  Лара жәабран азы Егитеп дыҟан.