ЕАР аҿы Украина ацҳаражәҳәаҩ  - Каховкатәи аӡкыра аҧжәара – Украиназы зҵакы дуу аинфраструктуразы имҩаҧгоу атеррактуп, уи аурыс ампыҵахалаҩцәа иҧыржәеит
ЕАР аҿы Украина ацҳаражәҳәаҩ  - Каховкатәи аӡкыра аҧжәара – Украиназы зҵакы дуу аинфраструктуразы имҩаҧгоу атеррактуп, уи аурыс ампыҵахалаҩцәа иҧыржәеит

Каховкатәи аӡкыра аҧжәара – Украиназы зҵакы дуу аинфраструктуразы имҩаҧгоу атеррактуп,  – иҳәеит ЕАР Ашәарҭадаратә хеилак аилатәараҿы  Украина ацҳаражәҳәаҩ Сергеи Кислица, уаҟа Каховкатәи аӡкыра аҧжәара иалацәажәон.

Адипломат ишиҳәаз ала,  абри акт хықәкыс иаман излауа ала ирацәаны атәылауаа рҭархареи   зҵакы дуу аинфраструктура арбгареи.

Ацҳаражәҳәаҩ абри аҧжәаразы аҭакҧхықәра рыдиҵеит урыстәылатәи аган.

„Шықәсык еиҳаны ҵуеит Урыстәыла абри аӡкыреи инеизакны Каховкатәи ГЕСи ирхылаҧшуеижьҭеи. Адәахьынтә уи артҟәацразы изакәызаалак алшарак иҟам. Аурыс ампыҵахалаҩцәа роуп абри ацәгьаура ҟазҵаз“, – иҳәеит Сергеи Кислица.

ЕАР Ашәарҭадаратә хеилак аилатәара мҩаҧган Украинеи Урыстәылеи рыҳәарала.