Ашколхәыҷқәа ршәарҭадара ахьчаразы абжьагарақәеи хымҧада инагӡатәу аҧҟарақәеи иҟоуп
Ашколхәыҷқәа ршәарҭадара ахьчаразы абжьагарақәеи хымҧада инагӡатәу аҧҟарақәеи иҟоуп

Ашколхәыҷқәа ршәарҭадара ахьчаразы абжьагарақәеи хымҧада инагӡатәу аҧҟарақәеи иҟоуп. Ашколқәа зегьы  рҿы ари аинформациа рымоуп, ашколқәа аҭаацәа иддырдырроуп  аклассқәа рҿы аҵаратә процесс шеиҿыркаауа, — илҳәеит аҵара аминистр ихаҭыҧуаҩ Ека Дгебуаӡе.

Лара ишазгәалҭаз ала, зегьы реиҳа зҵакы дуу абжьагара  —  аҵаҩцәа рыбжьара метрак адистанциа ахьчара. Дгебуаӡе лҳәамҭала, аурок аҿы 29ҩык иреиҳаны аҵаҩцәа иҟазар ҟалом.

«Қәыҧшыларак аҿы аҵаҩцәа зегьы рыртәара алшара иҟамзар, ашкол агибридтә модель ахархәара алшоит», — илҳәеит Ека Дгебуаӡе.

Лара лажәақәа рыла, ашколқәа ирзеиҧшу иаку аҧҟарақәа шьақәыргылам, избанзар, ашкол цыҧхьаӡа ахатә ҭаххарақәа амоуп.