Апарламент  атәыла ахада «Атәым анырра аартызаара иазку» азакәан иақәылҵаз вето иаиааит
Апарламент  атәыла ахада «Атәым анырра аартызаара иазку» азакәан иақәылҵаз вето иаиааит

Апарламент  атәыла ахада «Атәым анырра аартызаара иазку» азакәан иақәылҵаз вето иаиааит.

Ари аӡбара иадгылеит  84ҩык адепутатцәа, ҧшьҩык иаҿагылеит.

Қырҭтәыла ахада  Саломе Зурабишвили  «Атәым анырра аартызаара иазку» азакәан вето ақәылҵеит лаҵара  18 рзы.

Саломе Зурабишвили  азакәан ахәҭазаҵәык ацылҵеит,  уи инақәыршәаны,  азакәан мшызаҵәык амч амоуп.

Қырҭтәыла апарламент «Атәым анырра аартызаара иазку» азакәан ахҧатәи аҧхьарала иаднакылеит лаҵара  14 рзы.