Адырга: aпaрлaмент

Апарламент изаамҭаным асессиа иаркуп
Қырҭтәыла ахада апарламент изаамҭаным аилатәара аалыԥхьеит
Апарламент шьақәнарӷәӷәеит Ауаажәларртә дырраҭара ахылаԥшратә хеилак хҩык алахәылацәа
Ҳазҭагылоу асессиатә амчыбжь азы апароамент аҿы Аҳәынҭқарратә шәарҭадаратә маҵзура анапхгаҩы Аҵара аминистри иқәгылоит
Апарламент офшорқәа ирызку азакәан иадҳәаланы атәыла ахада иҟалҵаз иҵаҵгәырку азгәаҭарақәа ирықәшаҳаҭымхеит
Апарламент  атәыла ахада «Атәым анырра аартызаара иазку» азакәан иақәылҵаз вето иаиааит
Лаҵара 15, асааҭ 09:30 инаркны Қырҭтәыла апарламентаҿ ашәарҭадара аҩаӡара “ҩежь” амч аиуеит
Аоппозициаа рдилерцәа акциашҟа инеит
Апарламент аҿы аҿагылара ҟалеит [авидео]
Апарламенттә оппозициаа ишаарыцҳаз ала, Аиуристтә зҵаарақәа ркомитет аилатәарахь урҭ инармышьҭит
Акциа алахәылацәа Мшаԥы 9 амҩеи Зубалашвили имҩеи рҿы игылоуп [афото]
Апарламент аԥхьа "Атәым нырра аартызаара иазку" азакәанпроект аҿагыларатә акциа мҩаԥысуеит
Қырҭтәыла апарламент - Акциа алахәылацәа Қырҭтәыла апарламент ахыбра иажәылан, азакәанҧҵаратә орган ахыбреи аинфраструктуреи аҧхасҭа роуит, убри аҟынтә, иахьа абиурои апленартә аилатәарақәеи мҩаҧгахом
Апарламент  „Атәым анырра аартызаара иазку“ азакәанпроект аҩбатәи аҧхьарала иадгылеит
Апарламент аԥхьа имҩаԥысуа акциаҿ азакәанхьчаҩцәеи апартиа "Ахали" алидерцәеи еиҿагылеит
"Атәым нырра аартызаара" иазку азакәанпроект аҩбатәи аԥхьара ахьымҩаԥысуаз Аиуристтә зқаарақәа ркомитет аҿы аилатәарантә идәылырцит аоппозициа рдепутатцәа Гьаргь Вашаӡеи Леван Бежашвилии
Мшаԥы 29 рзы Қырҭтәыла апарламент ахан аҿы ашәарҭадара аҩаӡара ҩежь амч аиуеит
Акциа алахәылацәа апарламент аԥхьа игылоу асцена азааигәахареи аполициа акордон акылжәареи рҭахын
Мшаԥы 19 рзы Қырҭтәыла апарламент ахан аҿы ашәарҭадара аҩаӡара ҩежь амч аиуеит
Акциа алахәылацәа апарламент аҟынтә аиҳабыра радминистрациашҟа инеит