Адырга: aпaрлaмент

Иракли Ҕарибашвили аоппозициаа ирызкны  -  Ахалагәаҧхаҩцәа ачартертә реис ала рдәықәҵаразы аҳәара ҟарҵеит, уи  ишиашо аибашьра аҽалархәра ауп иаанаго, уи ҳтәыла иаҧырхагоуп, ҳтәыла аинтересқәа ирышьашәалам
Иракли Қарселаӡе - Сынтәа амҩа ацыԥҵәахақәа раартрала, Қарҭынтә Баҭымҟа анеиразы 3:40 сааҭк мацароуп ирҭаххо
"Лело" аԥшьгарала, аинтерпелиациа аҵас инақәаршәаны, лаҵара 27 рзы Иракли Ӷарибашвили апарламент ахь даарыԥхьоит
Шьалуа Папуашвили - Қырҭтәыла апарламент аҿы Зеленски иқәгылара иадҳәаланы Аиҳабырақәа рыбжьара аимадара иҟамызт, ҳара иарбанзаалак аԥшьгара ақәыргәылара ҳгәы иҭам
"Лело" Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩ иахь ааԥхьара ҟанаҵоит апленартә аилатәалаҿ онлаин ақәгыларазы Украина ахада дааиԥхьарц
Саломе Зурабишвили – Иахьа аҩ-ганкгьы, апозициагьы аоппозициагьы, атәыла аҿаҧхьа агха ҟарҵоит
Саломе Зурабишвили адепутатцәа рахь ааԥхьара ҟалҵеит - Амилаҭтә аиқәшаҳаҭра ажәлар рҿы иҿыхеит, аха шәа шәҿы ари макьана избом
Апарламент аҿы ахада есышықәсатәи лықәгылара Украина агимни минуҭтәи ҿымҭралеи рыла иалагеит
Апарламент аҟны имҩаԥысуа Саломе Зурабишвили лықәгылара ахь инеиуеит аԥыза-министри аминистрцәеи
Қырҭтәыла апарламент ахь ашәарҭадаратә ҭагылазаашьа ҷыда алагалоуп
Апарламент аҿы агәрагара агәыԥ аилатәараҿ Вахтанг Гомелаури дықәгылоит
Апарламент аҿы Саломе Зурабишвили есышықәсатәи аҳасабырбала хәажәкыра 14 рзы дықәгылоит
Қырҭтәыла апарламент - Апровокациқәа раԥыҟәҟәааразы, хәажәкыра 1 инаркны апарламент ахыбрахь анашьҭра арежим ҷыда алагалоуп
Апарламент аҿы абиуро аилатәараҿ адепутатцәа Украинатәи аибашьра иалаӡыз минуҭктәи ҿымҭрала иргәаладыршәеит
Ацентртә алхратә комиссиа хантәаҩыс Гиорги Каландаришвили далхуп
Каха Куҷавеи, Бадри Џьаԥариӡеи, Шьалуа Наҭелашвилии Елене Хоштариеи рдепутаттә зинмчы аанкылоуп
Рашәара 5-6 рзы иҟалаз ахҭысқәа ҭызҵаауа аамҭалатәи акомиссиа аԥҵаразы жәабран 14 рзы абиуро еилатәара ақәҵара апроект адыргалоит
Апарламент аҿы Бадри Џьаԥариӡеи, Елене Хоштариеи, Шьалуа Наҭлашвилии рдепутаттә зинмчы аанкылара аӡбара  жәабран 15 азы, апленартә аилатәараҿ рыдыркылоит
Иракли Кобахиӡе  - «Амилаҭтә ҵысра» ахаҭарнакцәа рзы Саакашвили дагьтәылоуп, дагьҳәынҭқарроуп, дагьҧсадгьылуп
Қырҭтәыла апарламент ааԥынтәи асессиа иахьа иаартхоит