Александр Лукашенко - Ҳара аибашьразы ҳҽазыҟаҳҵоит, "аҭынчра уҭахызар, аибашьразы уҽазыҟауҵароуп", ари аҵабырг ауп
Александр Лукашенко - Ҳара аибашьразы ҳҽазыҟаҳҵоит, "аҭынчра уҭахызар, аибашьразы уҽазыҟауҵароуп", ари аҵабырг ауп

Ҳара аибашьразы ҳҽазыҟаҳҵоит, “аҭынчра уҭахызар, аибашьразы уҽазыҟауҵароуп”, ари аҵабырг ауп, – иҳәеит Беларусь ахада Александр Лукашенко.

“Ҳара аибашьра ҳҭахӡам. Ҳара аибашьразы ҳҽазыҟаҳҵоит, ари сҵәахуам. “Аҭынчра уҭахызар, аибашьразы уҽазыҟауҵароуп”, ари аҵабырг ауп, сара сакәӡам арҭ ажәаәа зҳәаз”, -иазгәеиҭеит Лукашенко.

Беларусь алидер иажәақәа рыла, атәылаҿ иашьашәалоу агәыԥқәа аҽазыҟаҵара иаҿуп.