Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 36 Қарҭ иаарҧшын, 5 – Аҷара, 3 - Имереҭи
Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 36 Қарҭ иаарҧшын, 5 – Аҷара, 3 - Имереҭи

Акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә 36 Қарҭ иаарҧшын, 5 – Аҷара, 3 – Имереҭи. Ари атәы аарыцҳаит Аиҳабыра радминистрациа аҟнытә.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп 24 676 атестқәа.

Аҵоура арбага: ҽнактәи – 1.18%, иҳаҩсыз 14 мштәи – 0,99%, иҳаҩсыз 7 мштәи – 0,84%.

Атәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәан 1 655221-ҩык, урҭ рҟынтә 1 637293-ҩык aчымaзaрa иaлҵит, 16 811-ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп 2882587-ҩык.

Иахьа атәылаҿы иаарҧшыз 51 акоронавирус афакт ҿыцқәа рҟынтә: 36  Қарҭ аарҧшуп, Аҷара – 5, Имереҭи  – 3, Қвемо Қарҭли  –  0,  Шида Қарҭли –  2, Гуриа  – 2, Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәыла  – 0, Кахеҭи – 2,  Мцхеҭа-Мҭианеҭи – 0, Самцхе-Џьавахеҭи  – 1, Раҷа-Лечхәыми-Ҵаҟатәи Шәантәыла – 0.