Давиҭ Залкалиани Келли Дегнан дылҧылеит
Давиҭ Залкалиани Келли Дегнан дылҧылеит

Авице-аҧыза, Қырҭтәыла адәныҟатәи аусқәа рминистр Давиҭ Залкалиани Қырҭтәыла иҟоу Америка ацҳаражәҳәаҩ  Келли Дегнан дылҧылеит.

Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра адыррақәа рыла, аганқәа рхаҭарнакцәа арегион аҿы аҭагылазаашьеи,  Украина иадҳәалоу ахҭысқәеи ирылацәажәеит. Дара даҽазнык ишьақәдырҕәҕәеит Украина ахьыҧшымреи аҵакырадгьылтә акзаареи ишадгыло. Иара убас,  ашәарҭадара азҵааразы Америкеи Урыстәылеи рдиалоггьы иазааҭгылеит.  Давиҭ Залкалиани америкатә ган ҭабуп ҳәа реиҳәеит зыӡбахәы ҳәоу адиалог аҳәаақәа ирҭагӡаны Қырҭтәыла иазаадырҧшуа адгыларазы.

Аиҧылараҿы ишазгәаҭаз ала, урыстәылатәи ампыҵахалара шынагӡогьы, Америка ацхыраарала, Қырҭтәыла крызҵазкәа ашьаҿақәа ҟанаҵеит адемократиатә институтқәа рырҕәҕәареи, аекономикатә аҿиареи, европатәи евроатлантикатәи интеграциеи ахырхарҭала.

Иара убас, аиҧылараҿы ҩ-ганктәи аусеицура аусхәаҧштәгьы иалацәажәеит.