წინასაარჩევნო მონიტორინგის ანგარიში (13 აგვისტო - 13 სექტემბერი)

საარჩევნო სუბიექტების გაშუქება პირველ არხზე (13 აგვისტოდან 13 სექტემბრის ჩათვლით)

საზოგადოებრივი მაუწყებელი 13 აგვისტოდან აწარმოებს 2021 წლის 2 ოქტომბრის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის არჩევნების გაშუქების შიდა მონიტორინგს. მონიტორინგი მიზნად ისახავს მონიტორინგის სუბიექტებისთვის დათმობილი დროის რაოდენობრივი მონაცემების დათვლას.

დატოვე კომენტარი