სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #489; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს წევრთა ეთიკის სტანდარტების დამტკიცების შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 30-ე მუხლის მეორე პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტების და 28-ე მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე:

  1. დამტკიცდეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს წევრთა ეთიკის სტანდარტები დანართი 1-ის შესაბამისად.
  2. გადაწყვეტილება ძალაში შედის სამეურვეო საბჭოს მიერ დამტკიცებისთანავე.
დატოვე კომენტარი