სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #484; კონკურსის შესაბამისად სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის კანდიდატის გამოვლენასთან დაკავშირებით სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს მიერ კენჭისყრის ჩატარების წესის შესახებ ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 32-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის თანახმად, ღია კონკურსის წესით სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის არჩევასთან დაკავშირებით სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“  სამეურვეო საბჭოს 2013 წლის 12 სექტემბრის #263 (ოქმი #256) გადაწყვეტილებით დამტკიცებულ (კონკურსის შესაბამისად სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის კანდიდატის გამოვლენასთან დაკავშირებით სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“  სამეურვეო საბჭოს მიერ კენჭისყრის ჩატარების წესის შესახებ) ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

დატოვე კომენტარი