სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #473; სსიპ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს რეგლამენტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ცვლილება შევიდეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 27 დეკემბრის #465 გადაწყვეტილებით დამტკიცებულ სამეურვეო საბჭოს რეგლამენტში და რეგლამენტის მე-III  ნაწილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 3.10 პუნქტი:

3.10 ელექტრონული სხდომა

დატოვე კომენტარი