საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინასაარჩევნო მონიტორინგის ანგარიში (13 აგვისტოდან 30 ოქტომბრის ჩათვლით)

საზოგადოებრივი მაუწყებელი 13 აგვისტოდან 30 ოქტომბრის ჩათვლით აწარმოებდა 2021 წლის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის არჩევნების გაშუქების შიდა მონიტორინგს.

მონიტორინგი ეხებოდა პირველი არხის და საქართველოს რადიოს საინფორმაციო გადაცემებს. მონიტორინგის მიზანი იყომონიტორინგის სუბიექტებისთვის დათმობილი დროის რაოდენობრივი მონაცემების დათვლა.

დატოვე კომენტარი