Акоронавирус   афакт ҿыцқәа рстатистика атәыла арегинқәа инрықәыршәаны
Акоронавирус   афакт ҿыцқәа рстатистика атәыла арегинқәа инрықәыршәаны

Иахьа Қырҭтәыла иаарҧшыз акоронавирус  1 132 афакт ҿыцқәа рҟынтә  419 Қарҭ аарҧшуп,    Аҷара  – 73,  Имереҭи     – 172,   Қвемо Қарҭли — 61,  Шида Қарҭли —  47,  Гуриа – 9,  Гыртәыла —  Аҩадатәи Шәантәыла —  156, Кахеҭи — 151, Мцхеҭа-Мҭианеҭи — 12, Самцхе-Джавахеҭи —  29,  Раҷа-Лечхумии  Аладатәи Шәантәылеи  —  3.

Уажәазы атәылаҿы 21 151 активтә фактқәа иҟоуп, урҭ рҟынтә 1 052ҩык рҭагылазаашьа цәгьоуп.

 

 

Акомментари аҟаҵара