ტეგი: XI კლასი

ბიოლოგია XI კლასი - არამემკვიდრული ანუ მოდიფიკაციური ცვალებადობა #ტელესკოლა
მათემატიკა XI კლასი - ვექტორები სივრცეში #ტელესკოლა
ისტორია XI კლასი - არაბობა და არაბთა სახალიფო #ტელესკოლა
ქიმია XI კლასი - ორგანული სინთეზი, ესტერიფიკაციის რეაქცია, ძმარმჟავაბუთილესტერი სინთეზი #ტელესკოლა
ქართული XI კლასი - „განდეგილი" #ტელესკოლა
გეოგრაფია XI კლასი - სასურსათო პრობლემები #ტელესკოლა
ბიოლოგია XI კლასი - მემკვიდრული ცვალებადობის ფორმები #ტელესკოლა
მათემატიკა XI კლასი - ორი სიბრტყის პარალელურობა #ტელესკოლა
ისტორია XI კლასი - ბიზანტია IV-VII საუკუნეებში #ტელესკოლა
ქართული XI კლასი - „ქებათა ქება’’ #ტელესკოლა
ქიმია XI კლასი - ჟანგბადშემცველი ორგანული ნაერთები - კარბონმჟავები #ტელესკოლა
გეოგრაფია XI კლასი - ეკონომიკური გლობალიზაცია #ტელესკოლა
ბიოლოგია XI კლასი - სქესის გენეტიკა და სქესთან შეჭიდული ნიშნების დამკვიდრება #ტელესკოლა
მათემატიკა XI კლასი - სიბრტყისა და წრფის მართობულობა #ტელესკოლა
ისტორია XI კლასი - ხალხთა დიდი გადასახლება - რომის იმპერია #ტელესკოლა
ქიმია XI კლასი - ჟანგბადშემცველი ორგანული ნაერთები - კარბონილური ნაერთები #ტელესკოლა
ქართული XI კლასი - „ბედნიერი ერი“ #ტელესკოლა
გეოგრაფია XI კლასი - ჯანმრთელობის პრობლემა #ტელესკოლა
ბიოლოგია XI კლასი - გენების შეჭიდული დამემკვიდრება #ტელესკოლა
მათემატიკა XI კლასი - სიბრტყისა და წრფის პარალელურობა #ტელესკოლა