Адырга: Аибашьра Украинаҿ

Урыстәыла Атәылахьчара аминистрра - Украина,  адронқәа рыла, урыстәылатәи аҵакырадгьыл иажәылеит
Иаха Урыстәыла  75 адронқәа рыла Украина иажәылеит, урҭ рҟынтә 71 адронқәа иқәхын
Урыстәыла Атәылахьчара аминистрра -  16 украинатәи адронқәа иқәхуп
Украинатәи арбџьармчқәа Аштаб хада – Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла Атәылахьчаратә мчқәа Авдеевкатәи ахырхарҭала 30 ажәыларақәа, Купиантәи ахырхарҭала 12 ажәыларақәа иҟәырҟьеит 
Германтәыла Атәылахьчара аминистр Киев дыҟоуп
Володимир Зеленски иӡбарала, Урыстәыла асанкциақәа азацҵоуп
Украинатәи аган аинформациала, Урыстәыла Киев аганахьала адронқәа рыла ажәылара нанагӡоит, уахынла Киев аҟны изныкымкәа аҳаиртә шәарҭарардырра бжьы гон
"Ақырҭуа легион" аинформациала, Донецк ахырхарҭала инагӡоз ажәылараан иҭахеит ҩыџьа ақырҭуа аибашьцәа
Украинатәи амедиа адыррала, Урыстәыла, Киев ахырхарҭала, абаллистикатә ракета „Искандер“ дәықәнаҵеит
Володимир Зеленски - Уажәы алхрақәа рҽазыҟаҵаразы иаамҭам, Украина ампыҵахалаҩцәа рабашьразы амазароуп аконцентрациа
Украина аштаб хада аинформациала, иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла урыстәылатәи 11 аԥырҩы дызҭам аппаратқәа Украина ақәлеит, Украина аҳауахьчаратә система рыззегьы рҭархара алшеит
Херсонтәи Донецктәи аобластқәа ржәылараан ҩыџьа ҭахеит, 20-ҩык ахәрақәа роуит
Украина аштаб хада анформациала, иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Урыстәыла Украина аԥырҩы дызҭам 36 аппаратла иажәылеит
Одессатәи арегион аҟны урыстәыла имҩаԥнагаз аракетатә жәылараан ԥшьҩык ахәрақәа роуит
Урыстәылатәи мчқәа Харковтәи аобласт иаҵанакуа Гроза ақыҭа абомба ақәрыжьит, иҭахеит 48-ҩык
Урыстәыла Одессатәи аобласт аганахьала зымҽхак ҭбаау ажәылара мҩаԥнагеит
Украинатәи арбџьармчқәа импыҵахалоу Ҟрым иҟоу Урыстәыла Амшынеиқәатәи афлот ахыбра аракета аларыжьит
Иаха Урыстәыла Киев иажәылеит
Украина аҳаухьчаратә мчқәа ишаарыцҳаз, уахынла Украина арегионқәа реиҳарак рҿы аҳауатә ӡыҩбжьы гон
Forbes -  Урыстәыла Украина иаҿагыланы имҩаҧнаго аибашьразы инырххьеит 167 миллиард адоллар