Адырга: Вaхтaнг Гомелaури

Вахтанг Гомелаури иажәақәа рыла, Сагареџьо аоперациа ҷыда ихыркәшоуп
Вахтанг Гомелаури - Астатистика ала иубарҭоуп ацәгьоура шмаҷхаз, ацәгьоура аарԥшра арбага шазҳаз
Вахтанг Гомелаури Гудаури дыҟоуп
Вахтанг Гомелаури Ҭырқәтәыла Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистр диԥылеит
Вахтанг Гомелаури - Анапхгара ирылшо зегь ҟарҵоит украинатәи ҳҩызцәа рҭагылазаашьа цәгьа хәыҷык еиӷьхарц азы, аибашьра ихыркшароуп
Апарламент аҿы агәрагара агәыԥ аилатәараҿ Вахтанг Гомелаури дықәгылоит
Вахтанг Гомелаури Никол Ԥашиниан диԥылеит
Вахтанг Гомелаури Шәамахьтәыла аполициа аиҳабы диԥылеит
Вахтанг Гомелаури - Баҭым акорпус ахьеилаҳаз аҭыԥ аҿы аамҭала аусурақәа ҳаҟәыҵуеит
Баҭым акорпус аилаҳара зыхҟьаз аверсиақәа руакы   - арҽеиратә усурақәа ран ашьаҟатә ҭӡамц аҧхасҭатәра ауп
Вахтанг Гомелаури – Баҭым акорпус абгара амшла аҧҽыхақәа рыҵаҟа иаанхеит 10-15ҩык ауааҧсыра
Вахтанг Гомелаури Баҭымҟа ддәықәлеит
Вахтанг Гомелаури Карл Ҳарцели Евроеидгыла иалоу атәылақәы рыцҳаражәҳәаҩцәеи ацҳаражәҳәарақәа рхаҭарнакцәеи дырԥылеит
Вахтанг Гомелаури Европа ахеилак апарламенттә ассамблеиа ахада диԥылеит
Вахтанг Гомелаури изыӡырҩраны иахьыҟаз Қырҭтәыла апарламент аилатәара аҧыхуп
Ҧхынгәы 18 рзы апарламент аҿы Вахтанг Гомелаури изыӡырҩуеит
Вахтанг Гомелаури -  Абас гәымбылџьбарала ажурналистцәа рықәлара ҟалоит ҳәа ҳхахьы иаҳзаагомызт, уи аҳәынҭқарразы амчылароуп
Вахтанг Гомелаурии  Григол Лилуашвилии Дманиси инеит
Вахтанг Гомелаури ишиашоу аефир аҿы алаҵа "Синофарм" изыҟарҵеит
Вахтанг Гомелаури – Анаркотикқәа рыҭиаразы ахьырхәра арџьбара сақәшаҳаҭуп