Адырга: Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы Шьалуа Папуашвили

Шьалуа  Папуашвили  Қырҭтәыла аҿагыларатә кампаниа дахцәажәеит
Шьалуа Папуашвили – Қырҭтәыла адемократиатә еиҳабыра ақырҭуа жәлар рҟынтә адхра атактика   урыстәылатәи агибридтә методқәа иреиҧшуп
Шьалуа Папуашвили  – Ҳтәылауаа аҧсылманцәа зегьы  Курбан-баирам аныҳәа ду рыдысныҳәалоит, ари амш аҭоурых ду амоуп
Шьалуа Папуашвили  - Украинатәи азакәан Венециатәи акомиссиала ирхынҳәын ҳәа Америкатә ацҳаражәҳәаҩ иҟалҵаз аҳәамҭа мцуп, убри амшала аполиаризациа иаҳа иҕәҕәахоит
Шьалуа  Папуашвили  Италиа апарламент Сенат авице-ахада диҧылеит
Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы  Шьалуа  Папуашвили Украина Иреиҳаӡоу Рада ахантәаҩы ашәҟәы изиҩит
Шьалуа Папуашвили –  Украина иадгыло НАТО атәылакгьы ашәарҭара аганахьала ҳара ҳазҭагыло аҭагылазаашьа иҭагылам, аха, ҳара, егьырҭ реиҧшҵәҟьа, Украина адгылара ҳазҿлымҳауп
Шьалуа  Папуашвили – Ҳтәылауаа  «Амилаҭтә ҵысра» ракциақәеи, рдеструктивтә радикалтә усхәаҧшатәи алахәызаара шырҭахым аабеит
Шьалуа  Папуашвили Кореиа Амилаҭтә аизараҿ иҟоу Қырҭтәыла аиҩызаратә гәыҧ алахәылацәа дырҧылеит
Шьалуа  Папуашвили – Украина адгылара инаваргыланы,   Қырҭтәылазы аҵакы ду аман  аҭынчра ахьчареи иҟалаз акризисқәа рҟынтә ҳуааҧсыра рыхьчареи
Шьалуа  Папуашвили – Ашықәс анҵәамҭанӡа Евроеидгыла ҳтәыла акандидат астатус аҭара иазкны аӡбара аднакылап ҳәа ҳгәыҕуеит
Шьалуа  Папуашвили Израильтәи Кнессет аҿы иҟоу Қырҭтәылаҟны аиҩызара агәыҧ алахәылацәа дырҧылеит
Шьалуа  Папуашвили Евроеидгыла ацҳаражәҳәаҩ диҧылеит
Шьалуа  Папуашвили – Бровары агежьҧрыга акаҳараан иҭахаз ауаа руацәа срыдашшылоит
Шьалуа  Папуашвили – Саакашвили иҩызцәа намыс рымазароуп
Шьалуа  Папуашвили Нидерланды ацҳаражәҳәаҩ дылҧылеит
Шьалуа Папуашвили – Аенергиа иаҵәа ахырхарҭала Евроеидгылеи Аахыҵ Кавкази рпартниорреи, Амшын еиқәа аӡаҵантәи афымцатә кабели – арегион европатәи аҧеиҧш азы зҵакы дуу астратегиатә инвестициоуп
Шьалуа Папуашвили  - Аҵыхәтәантәи аамҭазы ишаабо ала, атәыла аҩныҵҟагьы анҭыҵгьы Саакашвили иҩызцәа иара ихәҭоу азыӡба дацәцар ауп ирҭахуп
Аугусту Сантуш Силва – Португалиа ҳара Аахыҵ Кавказ азҵарақәеи Украина имҩаҧысуа урыстәылатәи агрессиеи иадҳәаланы Қырҭтәыла апозициа ахә ҳшьоит
Шьалуа  Папуашвили – Португалиа апарламент ҕәҕәала иҳадгылоит