Адырга: акандидат астатус

Робин Даниган - Ҳадгылоит Қырҭтәыла Евроеидгыла алаларазы акандидат астатус анаршьаразы Еврокомиссиа Европатәи ахеилак азыҟанаҵаз абжьагара
«Politico» - Қырҭтәылазы ажәабжь бзиа — Еврокомиссиа Қырҭтәыла Евроеидгыла алаларазы акандидат астатус анашьаразы абжьагара ҟанаҵоит
Иҳәынҭқарратәым аиҿкаарақәа Еврокомиссиахь ааҧхьара ҟарҵеит "атәылаҿ апроблемақәа шыҟоугьы Қырҭтәыла астатус анашьаразы абжьагара ҟарҵарц"
Каха Калаӡе – Ҳара 100%-тәи агарантиала иаҳҳәоит Қырҭтәыла хымҧада астатус шаиуа
Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра -  Илиа Дарчиашвили иҟны аиҧылараан Ирландиа Сенати апарламенти ахантәаҩцәа иаҵшьны иазгәарҭеит Ирландиа Евроеидгылахь Қырҭтәыла алалареи ҳтәыла акандидат астатус анашьареи ишадгыло
Виола фон Крамон – Ҳара уажәы Қырҭтәыла акандидат астатус злаҳҭаша компромисск ҳаҧшаароуп, ари атәыла аҳәарақәа зегьы нанамгӡар астатус аҧыхразы хархәагак ҳамазарц азыҳәан
Аҳәынҭқарратә департамент аспикер – Ақырҭуа жәлар Европа иалазар рҭахуп, Қырҭтәыла аиҳабыреи ари апроцесс иалахәы аганқәеи рахь ааҧхьара ҟаҳҵоит еидгыланы, акандидат астатус аиуразы аус еицырурц
Петер Сииарто  - Ҭагалан Қырҭтәыла акандидат астатус аиуроуп, атәыла уи азыҳәан иаҭаху  зегьы ҟанаҵеит
Виола фон Крамон – Қырҭтәыла ауааҧсыра Европаҟа рхы рхоуп, дара Евроеидгылеи НАТО рылахәылацәас иҟалар рҭахуп, убри аҟынтә, ҳара ари азҵаара цқьа ҳазхәыцроуп
Франциеи Германтәылеи ацҳаражәҳәаҩцәа иҟарҵаз аҳәамҭа – Евроеидгыла Қырҭтәылеи, Украинеи, Молдовеи ирыднаҳәалоит, уи арегионаҿ аҭышәынтәалареи аҭынчреи азы аҭоурыхтә ҵакы змоу алшароуп
Едгарс Ринкевичс - Раԥхьаӡа иргыланы Еврокомиссиа аҳасабырба избар сҭахуп, акритериқәа анынагӡахо, уи ашьҭахь аӡбара ҳадаҳкылоит, акандидат астатус аиура иазку аӡбара уахь иналаҵаны
Иракли Кобахиӡе –2023 шықәсазы акандидат астатус ҳаур ҟалап, уи азы ашанс ду иҟоуп
Нино Ломџьариа  - Ҳара иаҭаху зегьы ҟаҳҵароуп Евроеидгыла идҳарбарц  адемократиатә реформақәа русхәаҧштә ақырҭуа аполитикатә қәыҧшыларашҟа ишыхынҳәыз
Урсула фон дер Лаиен – Ҳара Европатәи Ахеилак иабжьаагоит Қырҭтәыла европатәи аперспектива арҭарц,  ари атәыла  акандидат астатус анаршьаанӡа,  аҳәарақәа зегьы шынанагӡо гәарҭарц
Иракли Ӷрибашвили - Рашәара 23-24 рзы Еврокомиссиа алкаа сазыԥшуп, ииашам, ихьымӡӷыргаго аӡбамҭа рыдыркылар,  ажәлар иаартны зегьы расҳәоит