Уаҵәы Саломе Зурабишвили аполитикатә партиақәа рзы ашықәсҿыцтәи  адкылара мҩаҧылгоит
Уаҵәы Саломе Зурабишвили аполитикатә партиақәа рзы ашықәсҿыцтәи  адкылара мҩаҧылгоит

Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили аполитикатә партиақәа рзы ашықәсҿыцтәи адкылара мҩаҧылгоит.

Атәыла ахада лусмҩаҧгарҭа апресс-маҵзура адыррала, Саломе Зурабишвили апартиақәа рхаҭарнакцәа лыдылкылоит Орбелианиаа рхан аҿы.

Ауснагӡатә мҩаҧысуеит уаҵәы, ҧхынҷкәын  16, асааҭ  19:00 рзы.

 

Акомментари аҟаҵара