Вахтанг Гомелаурии  Григол Лилуашвилии Дманиси инеит
Вахтанг Гомелаурии  Григол Лилуашвилии Дманиси инеит

Дманиси инеит Қырҭтәыла аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистр Вахтанг Гомелаурии Ашәарҭадаратә маҵзура анапхгаҩы Григол Лилуашвилии. Гомелаури ишиҳәаз ала, азакәан еилазгаз ауааҧсыра зегьы ақәнага иақәдыршәоит.

Аминистр иҳәамҭала, иҟалаз афакт иадҳәаланы ашьауҕатә ус хьацыркуп, иашьашәалоу аусура мҩаҧысуеит.

Иара убас,  Дманиси дыҟоуп ахаланапхгара азҵаарақәа рзы апарламенттә комитет ахантәаҩы Созар Субари.

Қырҭтәыла Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра адыррақәа рыла, Дманиси аҭыҧантәи ауааҧсыра  абзазаратә мзызқәа рымшала аимак рыбжьалан, ари апроцесс  ауаа рацәа рҽалархәра ала амчылара аҟынӡа инеит.