Смоленсктәи атәылаҿацәаҿ аҧырҩыдатә аппаратқәа аенергетикатә обиектқәа иажәылеит
Смоленсктәи атәылаҿацәаҿ аҧырҩыдатә аппаратқәа аенергетикатә обиектқәа иажәылеит

Урыстәылатәи АИХ ринформациала, Смоленсктәи атәылаҿацәаҿ аҧырҩыдатә аппаратқәа аенергетикатә обиектқәа ираахеит.

Аҭыҧантәи анапхгара ишаарыцҳаз ала, ҵхыбжьон  абылтәы-енергетикатә комплекс аобиектқәа ираахеит.

Ауаа акгьы рмыхьит, абылра ҟамлеит. Аҭыҧаҿ аоперативтә маҵзурақәа аус руеит.